Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt onder Gentle Clinics verstaan: Gentle Clinics gevestigd aan de Hogelandplein 1B te Amsterdam en de aan Gentle Clinics verbonden huidtherapeuten.

1.2.  In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ verstaan degene die Gentle Clinics opdracht geeft tot behandeling.

1.3.  In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4.  Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/patiënt en Gentle Clinics.

1.5.  Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Gentle Clinics voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6.  De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Overeenkomst

2.1.  De overeenkomst tussen Gentle Clinics en de cliënt/patiënt behelst de opdracht van de cliënt/patiënt aan Gentle Clinics tot behandeling.

2.2.  Gentle Clinics is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

2.3.  Opzegging of opschorting van de overeenkomst door Gentle Clinics is mogelijk indien de cliënt/patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Gentle Clinics of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens mede cliënten of hun bezoek.

2.4.  Voortijdige beëindiging van een gesloten overeenkomst betreffende behandelingen kan alleen met wederzijdse instemming gebeuren. Gentle Clinics dient te allen tijde met de voorgestelde wijze van beëindiging akkoord te gaan. De consument kan dan ook niet eenzijdig de gesloten overeenkomst beëindigen. Tevens is terugbetaling van reeds gedane of toekomstige behandelingen niet mogelijk.

2.5.  Producten welke zijn gekocht in onze Clinic kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Gentle Clinics is wettelijk niet verplicht deze producten terug te nemen. Producten welke zijn gekocht via onze webshop kunnen wel binnen 14 dagen worden geruild of geretourneerd, zie hiervoor ons retourbeleid webshop.

 1. Toestemming

3.1.  De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Gentle Clinics door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Gentle Laser Clinics.

3.2.  Gentle Clinics kan van de cliënt/patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk heeft bevestigd.

3.3.  De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.4.  In het geval de cliënt/patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Gentle Clinics geen behandeling (meer) verrichten.

 1. Informatie

De cliënt/patiënt dient Gentle Clinics tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 1. Tarieven en zorgverzekering

5.1.  Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2.  De cliënt/patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt/patiënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 1. Betaling

6.1.  De cliënt/patiënt betaalt direct na de behandeling contant of per pin.

6.2.   Indien Gentle Clinics de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Gentle Clinics onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3.  Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt/patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.4.  Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5.  In het geval de cliënt/patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Gentle Clinics is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt/patiënt in rekening te brengen. Gentle Clinics is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt/patiënt.

6.6.  Bij betalingsachterstand is Gentle Clinics bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe constante betaling.

6.7.  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt een klacht tegen Gentle Clinics indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Gentle Clinics instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7.  De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigt.

 1. Annulering

7.1.  In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Gentle Clinics af te zeggen.

7.2.  Zegt de cliënt/patiënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3.  Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Gentle Clinics is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Gentle Clinics, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Gentle Clinics leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Gentle Clinics afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Gentle Clinics is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Gentle Clinics.

8.2 Gentle Clinics kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 Gentle Clinics is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.

8.4 Gentle Clinics is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

 1. Klachten

9.1.  In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over de behandeling door Gentle Clinics, meldt de cliënt/patiënt dit per e-mail zo snel mogelijk aan Gentle Clinics, binnen 48 uur. Gentle Clinics en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

 1. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 1. Toepasselijk recht

Op de tussen Gentle Clinics en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Wijziging

12.1. Gentle Clinics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzingen

12.2. Wijzigen worden schriftelijk of elektronisch via de website (www.gentleclinics.nl) ter kennis van de cliënt/patiënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt/patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt/patiënt geacht de wijzing te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt/patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

error: Content is protected !!